آیا هیدروژن پراکسید باکتری های موجود در آب را از بین می برد؟

هیدروژن پراکسید به طور گسترده ای به عنوان یک ماده ضد باکتری مورد استفاده قرار می گیرد ، اما در مورد اثربخشی آن نظرات مخالف وجود دارد. برخی از انواع باکتری های هوازی مانند استافیلوکوک یا “استاف” آنزیمی به نام کاتالاز دارند که هیدروژن پراکسید را به سمت آب و اکسیژن می شکند و به …

آیا هیدروژن پراکسید باکتری های موجود در آب را از بین می برد؟ Read More »